DUŻY ROZWÓJ MAŁYCH ORŁÓW

PROJEKT „DUŻY ROZWÓJ MAŁYCH ORŁÓW”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

Informacje ogólne

Z dniem 1 sierpnia 2014 roku nasze przedszkole rozpoczęła realizację projektu pt.

DUŻY ROZWÓJ MAŁYCH ORŁÓW współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji: 01.08.2014- 30.06.2015

 

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej i dostępu do wychowania przedszkolnego na terenie miasta Łódź, poprzez utworzenie nowej grupy – dodatkowych 16 miejsc w Przedszkolu Niepublicznym Akademii Przedszkolaka Małe Orły.

 

Cele szczegółowe projektu:

  • wzrost umiejętności ogólnorozwojowych 16 dzieci poprzez realizację podstawy programowej w przedszkolu,
  • wzrost umiejętności społeczno-twórczych 16 dzieci poprzez organizację zajęć dodatkowych :

-        język angielski,

-        rytmika,

-        gimnastyka korekcyjna,

-        warsztaty teatralne,

-        zajęcia z logopedą,

-        koncerty muzyczne,

-        teatrzyki.

 

Więcej informacji na temat projektów współfinansowanych przy udziale Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego można znaleźć na stronach:
www.efs.gov.pl
www.pokl.lodzkie.pl